Dokumenty

Odpady

Rozpočet obce a materskej školy

Zverejňovanie dokumemtov

Komunálne voľby

  Verejné obstarávanie

  Záverečný účet obce

  Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

   Programový rozpočet obce

    Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

    1 2 >

    ARCHÍV


    Odpady

      Odpad za rok 2018

    Rozpočet obce a materskej školy

      Rozpočet 2014
      Zmena rozpočtu 1/2014
      Rozpočet obce na rok 2016
      Rozpočet obce na rok 2018-2020

    Zverejňovanie dokumemtov

      Súhrnná správa I.Q 2013
      Súhrnná správa II.Q 2013
      Súhrnná správa III.Q 2013
      Súhrnná správa IV.Q 2013
      Súhrnná správa II.Q v2014
      Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
      Výročná správa za rok 2015
      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
      Výročná správa za rok 2016
      Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
      Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
     

    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

    Verejné obstarávanie

      Výzva na predkladanie ponúk
      Súťažné podklady

    Záverečný účet obce

      Záverečný účet obce 2011
      Záverečný účet obce za rok 2012
      Záverečný účet obce za rok 2013
      Záverečný účet za rok 2014
      Záverečný účet obce za rok 2015
      Záverečný účet obce za rok 2016
      Záverečný účet obce za rok 2017
      Záverečný účet obce za rok 2018

    Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

      Uznesenie č. 1/2013 - č. 8/2013 zo dňa 16.1.2013
      Zápisnica zo dňa 16.1.2013
      Uznesenie č. 9/2013 - č. 19/2013 zo dňa 15.3.2013
      Zápisnica zo dňa 15.3.2013
      Uznesenie č. 20/2013 - č. 30/2013 zo dňa 23.4.2013
      Zápisnica zo dňa 23.4.2013
      Uznesenie č. 31/2013 - č, 38/2013 zo dňa 21.6.2013
      Zápisnica zo dňa 21.6.2013
      Uznesenie č. 39/2013 - 44/2013 zo dňa 27.9.2013
      Zápisnica zo dňa 27.9.2013
      Uznesenie č. 45/2013 - 56/2013 zo dňa 27.11.2013
      Zápisnica zo dňa 27.11.2013
      Uznesenie č.57/2013 - č.66/2013 zo dňa 13.12.2013
      Uznesenie č.1/2014 - 7/2014 zo dňa 20.02.2014
      Zápisnica zo dňa 20.2.2014
      Uznesenie č. 8/2014 - 14/2014
      Uznesenie č.15/2014 - 22/2014 zo dňa 25.6.2014
      Zápisnica zo dňa 25.06.2014
      Uznesenie č.23 - 28/2014 zo dňa 02.10.2014
      Zápisnica zo dňa 02.10.2014
      Uznesenie č.29 - 30/2014 zo dňa 23.10.2014
      Zápisnica zo dňa 23.10.2014
      Uznesenie č.31 - 37/2014
      Zápisnica zo dňa 07.11.2014
      Uznesenie č.38 - 46/2014 zo dňa 04.12.2014
      Uznesenie č.1 - 11/2015 zo dňa 16.01.2015
      Zápisnica zo dňa 16.01.2015
      Uznesenie č.12 - 23/2015 zo dňa 30.03.2015
      Uznesenie č. 24 - 36/2015 zo dňa 18.06.2015
      Zápisnica zo dňa 18.6.2015
      Uznesenie č. 37/2015-47/2015 zo dňa 7.10.2015
      Zápisnica zo dňa 7.10.2015
      Zápisnica zo dňa 16.11.2015
      Uznesenie č. 48/2015 - č. 56/2015 zo dňa 16.11.2015
      Uznesenie č. 57/2015 - 67/2015 zo dňa 11.12.2015
      Zápisnica zo dňa 11.12.2015
      Uznesenie č. 1/2016 - 9/2016 zo dňa 19.1.2016
      Zápisnica zo dňa 19.1.2016
      Uznesenie č. 10/2016 - č. 26/2016 zo dňa 07.04.2016
      Zápisnica zo dňa 07.04.2016
      Zápisnica zo dňa 20.6.2016
      Uznesenie č.27/2016 - 42/2016 zo dňa 20.6.2016
      Uznesenie č.43/2016 - 54/2016 zo dňa 16.9.2016
      Zápisnica zo dňa 16.9.2016
      Uznesenie č. 55/2016 - č. 64/2016 zo dňa 17.10.2016
      Zápisnica zo dňa 17.10.2016
      Uznesenie č. 65/2016 - 78/2016 zo dňa 16.12.2016
      Zápisnica zo dňa 16.12.2016
      Uznesenie č. 1/2017 - 9/2017 zo dňa 13.1.2017
      Zápisnica zo dňa 13.1.2017
      Zápisnica zo dňa 11.4.2017
      Uznesenie č. 10/2017 do 25/2017 zo dňa 11.4.2017
      Uznesenie č. 26/2017 - 33/2017 zo dňa 12.5.2017
      Zápisnica zo dňa 12.5.2017
      Zápisnica zo dňa 28.6.2017
      Uznesenie č. 34/2017 - 40/2017 zo dňa 28.6.2017
      Zápisnica zo dňa 22.9.2017
      Uznesenie č. 41/2017 do 51/2017 zo dňa 22.9.2017
      Zápisnica zo dňa 15.12.2017
      Uznesenie č. 52/2017 - č. 63/2017 zo dňa 15.12.2017
      Uznesenie č. 1/2018 - 7/2018 zo dňa 15.1.2018
      Zápisnica zo dňa 15.1.2018
      Uznesenie č. 8/2018 - 18/2018 zo dňa 12. 3 .2018
      Zápisnica zo dňa 12.3.2018
      Uznesenie č. 19/2018 - 33/2018 zo dňa 31.5.2018
      Zápisnica zo dňa 31.5.2018
      Zápisnica zo dňa 27.7.2018
      Uznesenie č. 34/2018 - č. 38/2018 zo dňa 27.7.2018
      Zápisnica zo dňa 28.9.2018
      Uznesenie č. 39 - 47 zo dňa 28.9.2018
      Zápisnica zo dňa 26.10.2018
      Uznesenie č. 48/2018 - 55/2018 zo dňa 26.10.2018
      Uznesenie č. 56/2018 - 67/2018
      Zápisnica zo dňa 7.12.2018

      Programový rozpočet 2012-2014
      Rozpočet obce 2013-2015
      Programový rozpočet obce 2014-2016

    Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

      VZN o poskytovaní dotácií
      VZN o symboloch obce a ich používaní
      VZN o trhovom poriadku
      VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
      VZN o číslovaní stavieb
      VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
      VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2013
      Nariadenie o obecných poplatkoch na r.2014
      VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad na rok 2014
      VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na rok 2014
      VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
      Nariadenie o obecných poplatkoch na rok 2015
      Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
      VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach č. 2/2015
      VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
      VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
      Nariadenie o poplatkoch na rok 2016
      VZN č.2/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. stav. odpadmi na území obce H. Podhradie
      Nariadenie o poplatkoch na rok 2017
      Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016
      VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018
      Nariadenie o poplatkoch na rok 2018