Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

Odpady

Rozpočet obce a materskej školy

Zverejňovanie dokumemtov

Komunálne voľby

  Verejné obstarávanie

   Záverečný účet obce

   Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

    Programový rozpočet obce

     Všeobecne záväzné nariadenia a smernice


     ARCHÍV


     Odpady

       Odpad za rok 2018

     Rozpočet obce a materskej školy

       Rozpočet 2014
       Zmena rozpočtu 1/2014
       Rozpočet obce na rok 2016
       Rozpočet obce na rok 2018-2020

     Zverejňovanie dokumemtov

       Súhrnná správa I.Q 2013
       Súhrnná správa II.Q 2013
       Súhrnná správa III.Q 2013
       Súhrnná správa IV.Q 2013
       Súhrnná správa II.Q v2014
       Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
       Výročná správa za rok 2015
       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
       Výročná správa za rok 2016
       Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
       Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
       Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
      

     Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

     Verejné obstarávanie

       Výzva na predkladanie ponúk
       Súťažné podklady

     Záverečný účet obce

       Záverečný účet obce 2011
       Záverečný účet obce za rok 2012
       Záverečný účet obce za rok 2013
       Záverečný účet za rok 2014
       Záverečný účet obce za rok 2015
       Záverečný účet obce za rok 2016
       Záverečný účet obce za rok 2017
       Záverečný účet obce za rok 2018

     Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

       Uznesenie č. 1/2013 - č. 8/2013 zo dňa 16.1.2013
       Zápisnica zo dňa 16.1.2013
       Uznesenie č. 9/2013 - č. 19/2013 zo dňa 15.3.2013
       Zápisnica zo dňa 15.3.2013
       Uznesenie č. 20/2013 - č. 30/2013 zo dňa 23.4.2013
       Zápisnica zo dňa 23.4.2013
       Uznesenie č. 31/2013 - č, 38/2013 zo dňa 21.6.2013
       Zápisnica zo dňa 21.6.2013
       Uznesenie č. 39/2013 - 44/2013 zo dňa 27.9.2013
       Zápisnica zo dňa 27.9.2013
       Uznesenie č. 45/2013 - 56/2013 zo dňa 27.11.2013
       Zápisnica zo dňa 27.11.2013
       Uznesenie č.57/2013 - č.66/2013 zo dňa 13.12.2013
       Uznesenie č.1/2014 - 7/2014 zo dňa 20.02.2014
       Zápisnica zo dňa 20.2.2014
       Uznesenie č. 8/2014 - 14/2014
       Uznesenie č.15/2014 - 22/2014 zo dňa 25.6.2014
       Zápisnica zo dňa 25.06.2014
       Uznesenie č.23 - 28/2014 zo dňa 02.10.2014
       Zápisnica zo dňa 02.10.2014
       Uznesenie č.29 - 30/2014 zo dňa 23.10.2014
       Zápisnica zo dňa 23.10.2014
       Uznesenie č.31 - 37/2014
       Zápisnica zo dňa 07.11.2014
       Uznesenie č.38 - 46/2014 zo dňa 04.12.2014
       Uznesenie č.1 - 11/2015 zo dňa 16.01.2015
       Zápisnica zo dňa 16.01.2015
       Uznesenie č.12 - 23/2015 zo dňa 30.03.2015
       Uznesenie č. 24 - 36/2015 zo dňa 18.06.2015
       Zápisnica zo dňa 18.6.2015
       Uznesenie č. 37/2015-47/2015 zo dňa 7.10.2015
       Zápisnica zo dňa 7.10.2015
       Zápisnica zo dňa 16.11.2015
       Uznesenie č. 48/2015 - č. 56/2015 zo dňa 16.11.2015
       Uznesenie č. 57/2015 - 67/2015 zo dňa 11.12.2015
       Zápisnica zo dňa 11.12.2015
       Uznesenie č. 1/2016 - 9/2016 zo dňa 19.1.2016
       Zápisnica zo dňa 19.1.2016
       Uznesenie č. 10/2016 - č. 26/2016 zo dňa 07.04.2016
       Zápisnica zo dňa 07.04.2016
       Zápisnica zo dňa 20.6.2016
       Uznesenie č.27/2016 - 42/2016 zo dňa 20.6.2016
       Uznesenie č.43/2016 - 54/2016 zo dňa 16.9.2016
       Zápisnica zo dňa 16.9.2016
       Uznesenie č. 55/2016 - č. 64/2016 zo dňa 17.10.2016
       Zápisnica zo dňa 17.10.2016
       Uznesenie č. 65/2016 - 78/2016 zo dňa 16.12.2016
       Zápisnica zo dňa 16.12.2016
       Uznesenie č. 1/2017 - 9/2017 zo dňa 13.1.2017
       Zápisnica zo dňa 13.1.2017
       Zápisnica zo dňa 11.4.2017
       Uznesenie č. 10/2017 do 25/2017 zo dňa 11.4.2017
       Uznesenie č. 26/2017 - 33/2017 zo dňa 12.5.2017
       Zápisnica zo dňa 12.5.2017
       Zápisnica zo dňa 28.6.2017
       Uznesenie č. 34/2017 - 40/2017 zo dňa 28.6.2017
       Zápisnica zo dňa 22.9.2017
       Uznesenie č. 41/2017 do 51/2017 zo dňa 22.9.2017
       Zápisnica zo dňa 15.12.2017
       Uznesenie č. 52/2017 - č. 63/2017 zo dňa 15.12.2017
       Uznesenie č. 1/2018 - 7/2018 zo dňa 15.1.2018
       Zápisnica zo dňa 15.1.2018
       Uznesenie č. 8/2018 - 18/2018 zo dňa 12. 3 .2018
       Zápisnica zo dňa 12.3.2018
       Uznesenie č. 19/2018 - 33/2018 zo dňa 31.5.2018
       Zápisnica zo dňa 31.5.2018
       Zápisnica zo dňa 27.7.2018
       Uznesenie č. 34/2018 - č. 38/2018 zo dňa 27.7.2018
       Zápisnica zo dňa 28.9.2018
       Uznesenie č. 39 - 47 zo dňa 28.9.2018
       Zápisnica zo dňa 26.10.2018
       Uznesenie č. 48/2018 - 55/2018 zo dňa 26.10.2018
       Uznesenie č. 56/2018 - 67/2018
       Zápisnica zo dňa 7.12.2018

       Programový rozpočet 2012-2014
       Rozpočet obce 2013-2015
       Programový rozpočet obce 2014-2016

     Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

       VZN o poskytovaní dotácií
       VZN o symboloch obce a ich používaní
       VZN o trhovom poriadku
       VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
       VZN o číslovaní stavieb
       VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
       VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2013
       Nariadenie o obecných poplatkoch na r.2014
       VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad na rok 2014
       VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na rok 2014
       VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
       Nariadenie o obecných poplatkoch na rok 2015
       Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
       VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach č. 2/2015
       VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
       VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
       Nariadenie o poplatkoch na rok 2016
       VZN č.2/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. stav. odpadmi na území obce H. Podhradie
       Nariadenie o poplatkoch na rok 2017
       Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016
       VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018
       Nariadenie o poplatkoch na rok 2018