Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

Odpady

  Rozpočet obce a materskej školy

  Zverejňovanie dokumemtov

  Komunálne voľby

   Verejné obstarávanie

    Záverečný účet obce

    Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

     Programový rozpočet obce

      Všeobecne záväzné nariadenia a smernice


      ARCHÍV


      Odpady

        Odpad za rok 2018

      Rozpočet obce a materskej školy

        Rozpočet 2014
        Zmena rozpočtu 1/2014
        Rozpočet obce na rok 2016
        Rozpočet obce na rok 2018-2020

      Zverejňovanie dokumemtov

        Súhrnná správa I.Q 2013
        Súhrnná správa II.Q 2013
        Súhrnná správa III.Q 2013
        Súhrnná správa IV.Q 2013
        Súhrnná správa II.Q v2014
        Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
        Výročná správa za rok 2015
        Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
        Výročná správa za rok 2016
        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
        Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
        Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
        Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
        Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
       

      Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

      Verejné obstarávanie

        Výzva na predkladanie ponúk
        Súťažné podklady

      Záverečný účet obce

        Záverečný účet obce 2011
        Záverečný účet obce za rok 2012
        Záverečný účet obce za rok 2013
        Záverečný účet za rok 2014
        Záverečný účet obce za rok 2015
        Záverečný účet obce za rok 2016
        Záverečný účet obce za rok 2017
        Záverečný účet obce za rok 2018

      Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

        Uznesenie č. 1/2013 - č. 8/2013 zo dňa 16.1.2013
        Zápisnica zo dňa 16.1.2013
        Uznesenie č. 9/2013 - č. 19/2013 zo dňa 15.3.2013
        Zápisnica zo dňa 15.3.2013
        Uznesenie č. 20/2013 - č. 30/2013 zo dňa 23.4.2013
        Zápisnica zo dňa 23.4.2013
        Uznesenie č. 31/2013 - č, 38/2013 zo dňa 21.6.2013
        Zápisnica zo dňa 21.6.2013
        Uznesenie č. 39/2013 - 44/2013 zo dňa 27.9.2013
        Zápisnica zo dňa 27.9.2013
        Uznesenie č. 45/2013 - 56/2013 zo dňa 27.11.2013
        Zápisnica zo dňa 27.11.2013
        Uznesenie č.57/2013 - č.66/2013 zo dňa 13.12.2013
        Uznesenie č.1/2014 - 7/2014 zo dňa 20.02.2014
        Zápisnica zo dňa 20.2.2014
        Uznesenie č. 8/2014 - 14/2014
        Uznesenie č.15/2014 - 22/2014 zo dňa 25.6.2014
        Zápisnica zo dňa 25.06.2014
        Uznesenie č.23 - 28/2014 zo dňa 02.10.2014
        Zápisnica zo dňa 02.10.2014
        Uznesenie č.29 - 30/2014 zo dňa 23.10.2014
        Zápisnica zo dňa 23.10.2014
        Uznesenie č.31 - 37/2014
        Zápisnica zo dňa 07.11.2014
        Uznesenie č.38 - 46/2014 zo dňa 04.12.2014
        Uznesenie č.1 - 11/2015 zo dňa 16.01.2015
        Zápisnica zo dňa 16.01.2015
        Uznesenie č.12 - 23/2015 zo dňa 30.03.2015
        Uznesenie č. 24 - 36/2015 zo dňa 18.06.2015
        Zápisnica zo dňa 18.6.2015
        Uznesenie č. 37/2015-47/2015 zo dňa 7.10.2015
        Zápisnica zo dňa 7.10.2015
        Zápisnica zo dňa 16.11.2015
        Uznesenie č. 48/2015 - č. 56/2015 zo dňa 16.11.2015
        Uznesenie č. 57/2015 - 67/2015 zo dňa 11.12.2015
        Zápisnica zo dňa 11.12.2015
        Uznesenie č. 1/2016 - 9/2016 zo dňa 19.1.2016
        Zápisnica zo dňa 19.1.2016
        Uznesenie č. 10/2016 - č. 26/2016 zo dňa 07.04.2016
        Zápisnica zo dňa 07.04.2016
        Zápisnica zo dňa 20.6.2016
        Uznesenie č.27/2016 - 42/2016 zo dňa 20.6.2016
        Uznesenie č.43/2016 - 54/2016 zo dňa 16.9.2016
        Zápisnica zo dňa 16.9.2016
        Uznesenie č. 55/2016 - č. 64/2016 zo dňa 17.10.2016
        Zápisnica zo dňa 17.10.2016
        Uznesenie č. 65/2016 - 78/2016 zo dňa 16.12.2016
        Zápisnica zo dňa 16.12.2016
        Uznesenie č. 1/2017 - 9/2017 zo dňa 13.1.2017
        Zápisnica zo dňa 13.1.2017
        Zápisnica zo dňa 11.4.2017
        Uznesenie č. 10/2017 do 25/2017 zo dňa 11.4.2017
        Uznesenie č. 26/2017 - 33/2017 zo dňa 12.5.2017
        Zápisnica zo dňa 12.5.2017
        Zápisnica zo dňa 28.6.2017
        Uznesenie č. 34/2017 - 40/2017 zo dňa 28.6.2017
        Zápisnica zo dňa 22.9.2017
        Uznesenie č. 41/2017 do 51/2017 zo dňa 22.9.2017
        Zápisnica zo dňa 15.12.2017
        Uznesenie č. 52/2017 - č. 63/2017 zo dňa 15.12.2017
        Uznesenie č. 1/2018 - 7/2018 zo dňa 15.1.2018
        Zápisnica zo dňa 15.1.2018
        Uznesenie č. 8/2018 - 18/2018 zo dňa 12. 3 .2018
        Zápisnica zo dňa 12.3.2018
        Uznesenie č. 19/2018 - 33/2018 zo dňa 31.5.2018
        Zápisnica zo dňa 31.5.2018
        Zápisnica zo dňa 27.7.2018
        Uznesenie č. 34/2018 - č. 38/2018 zo dňa 27.7.2018
        Zápisnica zo dňa 28.9.2018
        Uznesenie č. 39 - 47 zo dňa 28.9.2018
        Zápisnica zo dňa 26.10.2018
        Uznesenie č. 48/2018 - 55/2018 zo dňa 26.10.2018
        Uznesenie č. 56/2018 - 67/2018
        Zápisnica zo dňa 7.12.2018

        Programový rozpočet 2012-2014
        Rozpočet obce 2013-2015
        Programový rozpočet obce 2014-2016

      Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

        VZN o poskytovaní dotácií
        VZN o symboloch obce a ich používaní
        VZN o trhovom poriadku
        VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
        VZN o číslovaní stavieb
        VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
        VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2013
        Nariadenie o obecných poplatkoch na r.2014
        VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad na rok 2014
        VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na rok 2014
        VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
        Nariadenie o obecných poplatkoch na rok 2015
        Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
        VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach č. 2/2015
        VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
        VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
        Nariadenie o poplatkoch na rok 2016
        VZN č.2/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. stav. odpadmi na území obce H. Podhradie
        Nariadenie o poplatkoch na rok 2017
        Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016
        VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018
        Nariadenie o poplatkoch na rok 2018