SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Dokumenty

Archív


Odpady

  Odpad za rok 2018

Rozpočet obce a materskej školy

  Rozpočet 2014
  Zmena rozpočtu 1/2014
  Rozpočet obce na rok 2016
  Rozpočet obce na rok 2018-2020

Zverejňovanie dokumemtov

  Súhrnná správa I.Q 2013
  Súhrnná správa II.Q 2013
  Súhrnná správa III.Q 2013
  Súhrnná správa IV.Q 2013
  Súhrnná správa II.Q v2014
  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
  Výročná správa za rok 2015
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016
  Výročná správa za rok 2016
  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017
  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018
 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

Verejné obstarávanie

  Výzva na predkladanie ponúk
  Súťažné podklady

Záverečný účet obce

  Záverečný účet obce 2011
  Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2013
  Záverečný účet za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2015
  Záverečný účet obce za rok 2016
  Záverečný účet obce za rok 2017
  Záverečný účet obce za rok 2018

Uznesenia a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva

  Uznesenie č. 1/2013 - č. 8/2013 zo dňa 16.1.2013
  Zápisnica zo dňa 16.1.2013
  Uznesenie č. 9/2013 - č. 19/2013 zo dňa 15.3.2013
  Zápisnica zo dňa 15.3.2013
  Uznesenie č. 20/2013 - č. 30/2013 zo dňa 23.4.2013
  Zápisnica zo dňa 23.4.2013
  Uznesenie č. 31/2013 - č, 38/2013 zo dňa 21.6.2013
  Zápisnica zo dňa 21.6.2013
  Uznesenie č. 39/2013 - 44/2013 zo dňa 27.9.2013
  Zápisnica zo dňa 27.9.2013
  Uznesenie č. 45/2013 - 56/2013 zo dňa 27.11.2013
  Zápisnica zo dňa 27.11.2013
  Uznesenie č.57/2013 - č.66/2013 zo dňa 13.12.2013
  Uznesenie č.1/2014 - 7/2014 zo dňa 20.02.2014
  Zápisnica zo dňa 20.2.2014
  Uznesenie č. 8/2014 - 14/2014
  Uznesenie č.15/2014 - 22/2014 zo dňa 25.6.2014
  Zápisnica zo dňa 25.06.2014
  Uznesenie č.23 - 28/2014 zo dňa 02.10.2014
  Zápisnica zo dňa 02.10.2014
  Uznesenie č.29 - 30/2014 zo dňa 23.10.2014
  Zápisnica zo dňa 23.10.2014
  Uznesenie č.31 - 37/2014
  Zápisnica zo dňa 07.11.2014
  Uznesenie č.38 - 46/2014 zo dňa 04.12.2014
  Uznesenie č.1 - 11/2015 zo dňa 16.01.2015
  Zápisnica zo dňa 16.01.2015
  Uznesenie č.12 - 23/2015 zo dňa 30.03.2015
  Uznesenie č. 24 - 36/2015 zo dňa 18.06.2015
  Zápisnica zo dňa 18.6.2015
  Uznesenie č. 37/2015-47/2015 zo dňa 7.10.2015
  Zápisnica zo dňa 7.10.2015
  Zápisnica zo dňa 16.11.2015
  Uznesenie č. 48/2015 - č. 56/2015 zo dňa 16.11.2015
  Uznesenie č. 57/2015 - 67/2015 zo dňa 11.12.2015
  Zápisnica zo dňa 11.12.2015
  Uznesenie č. 1/2016 - 9/2016 zo dňa 19.1.2016
  Zápisnica zo dňa 19.1.2016
  Uznesenie č. 10/2016 - č. 26/2016 zo dňa 07.04.2016
  Zápisnica zo dňa 07.04.2016
  Zápisnica zo dňa 20.6.2016
  Uznesenie č.27/2016 - 42/2016 zo dňa 20.6.2016
  Uznesenie č.43/2016 - 54/2016 zo dňa 16.9.2016
  Zápisnica zo dňa 16.9.2016
  Uznesenie č. 55/2016 - č. 64/2016 zo dňa 17.10.2016
  Zápisnica zo dňa 17.10.2016
  Uznesenie č. 65/2016 - 78/2016 zo dňa 16.12.2016
  Zápisnica zo dňa 16.12.2016
  Uznesenie č. 1/2017 - 9/2017 zo dňa 13.1.2017
  Zápisnica zo dňa 13.1.2017
  Zápisnica zo dňa 11.4.2017
  Uznesenie č. 10/2017 do 25/2017 zo dňa 11.4.2017
  Uznesenie č. 26/2017 - 33/2017 zo dňa 12.5.2017
  Zápisnica zo dňa 12.5.2017
  Zápisnica zo dňa 28.6.2017
  Uznesenie č. 34/2017 - 40/2017 zo dňa 28.6.2017
  Zápisnica zo dňa 22.9.2017
  Uznesenie č. 41/2017 do 51/2017 zo dňa 22.9.2017
  Zápisnica zo dňa 15.12.2017
  Uznesenie č. 52/2017 - č. 63/2017 zo dňa 15.12.2017
  Uznesenie č. 1/2018 - 7/2018 zo dňa 15.1.2018
  Zápisnica zo dňa 15.1.2018
  Uznesenie č. 8/2018 - 18/2018 zo dňa 12. 3 .2018
  Zápisnica zo dňa 12.3.2018
  Uznesenie č. 19/2018 - 33/2018 zo dňa 31.5.2018
  Zápisnica zo dňa 31.5.2018
  Zápisnica zo dňa 27.7.2018
  Uznesenie č. 34/2018 - č. 38/2018 zo dňa 27.7.2018
  Zápisnica zo dňa 28.9.2018
  Uznesenie č. 39 - 47 zo dňa 28.9.2018
  Zápisnica zo dňa 26.10.2018
  Uznesenie č. 48/2018 - 55/2018 zo dňa 26.10.2018
  Uznesenie č. 56/2018 - 67/2018
  Zápisnica zo dňa 7.12.2018

 

  Programový rozpočet 2012-2014
  Rozpočet obce 2013-2015
  Programový rozpočet obce 2014-2016

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

  VZN o poskytovaní dotácií
  VZN o symboloch obce a ich používaní
  VZN o trhovom poriadku
  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  VZN o číslovaní stavieb
  VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
  VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2013
  Nariadenie o obecných poplatkoch na r.2014
  VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálny odpad na rok 2014
  VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na rok 2014
  VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ
  Nariadenie o obecných poplatkoch na rok 2015
  Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
  VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach č. 2/2015
  VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
  Nariadenie o poplatkoch na rok 2016
  VZN č.2/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. stav. odpadmi na území obce H. Podhradie
  Nariadenie o poplatkoch na rok 2017
  Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018
  Nariadenie o poplatkoch na rok 2018