SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Súčasnosť

Obec Hričovské Podhradie je potočnou radovou obcou, ktorá z hľadiska územno-správneho členenia patrí do okresu Žilina a z hľadiska vyššieho samosprávneho územného celku do Žilinského samosprávneho kraja. Z regionálneho hľadiska obec spadá do regiónu Horného Považia. Od 29.4.2003 je Hričovské Podhradie súčasťou Euroregiónu Beskydy a patrí tiež do mikroregionálneho združenia „MIKROREGIÓN HRIČOV“.

Obec má jedno katastrálne územie, ktoré má pretiahnutý tvar v smere severovýchod – juhozápad. Susedí s tromi obcami, pričom s obcou Dolný Hričov je oddelená umelou hranicou. Hranice s obcami Paština Závada a Hlboké nad Váhom sú prírodné. Juhozápadná hranica s obcou Hlboké nad Váhom tvorí zároveň hranicu s okresom Bytča. 

Katastrálne územie obce Hričovské Podhradie má rozlohu 2,04 km2, k 31. 12. 2011 v nej žilo 374 obyvateľov, z toho 189 mužov a 185 žien. Hustota obyvateľstva sa v spomínanom období predstavovala 183 obyvaťeľov/km2, čo je nadpriemerná hodnota voči republikovému priemeru (110). Zastavaná plocha je sústredená v okolí toku Závadského potoka v centrálnej a vo východnej časti územia obce.

Demografia za rok 2011

 • Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 374
  muži 189
  ženy 185
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 48
 • Produktívny vek (15-54) ženy 104
 • Produktívny vek (15-59) muži 131
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 91
 • Celkový úbytok) obyv. spolu -2
  muži -2
  ženy 0 

Zdroj: ŠÚ SR - Mestská a obecná štatistika, 2013
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: ŠÚ SR - Mestská a obecná štatistika, 2013

Prírodné pamiatky

 • Gotické zrúcaniny hradu Hričov so zvyškami renesančných stavebných detailov,
 • Hričovská skalná ihla je denudačným zvyškom pôvodne väčšieho brala,
 • Hričovské rífy predstavujú geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi lithamií, dierkavcov, či koralov

Projekt: Náučný turistický chodník Hričovský hrad

Projekt nenáročným spôsobom – náučným turistickým chodníkom k hradu na trase jestvujúcich turistických chodníkov v území obce rieši záujem spoznávať krásy prírody a histórie. Zabezpečuje aj možnosť byť priamo informovaný o navštívenom mieste, trase a zaujímavostiach, ktoré nezainteresovaný inak nevníma.
Vytvára možnosti interaktívneho vyučovania pre žiakov okolitých škôl, predstavuje lokálne špecifiká priamo v teréne a môže tiež rozšíriť obzor geografických znalostí odbornej i laickej verejnosti.
Dôležitým bodom projektu je zavedenie tradície každoročných „Hradných dní“ v obci, počas ktorých budú prebiehať rôzne kultúrne a športové akcie.
Plánovaný termín začiatku realizácie projektu: Jún 2013
Plánovaný termín ukončenia projektu: Máj 2014

Od roku 2002 prešli kompetencie materských a základných škôl na samosprávu obce. V rámci nich je v súčasnosti v správe obce len materská škola. 

Materská škola

Počet detí navštevujúcich materskú školu má prevažne klesajúcu tendenciu a k 1. septembru 2013 ju navštevovalo 20 detí. Zriadená je jedna trieda. Voľba riaditeľa materskej školy je na obdobie 5 rokov. 

Riaditeľka: Bc. Iveta Jančušková
Vyučujúca: Bc. Jana Poliaková
Školníčka / pomocná kuchárka: Štefánia Srníková

Základná škola

Po zrušení Základnej školy v Hričovskom Podhradí, počínajúc školským rokom 1976/77 až po súčasnosť všetky školopovinné deti z obce dochádzajú do Základnej školy P.V. Rovnianka v Dolnom Hričove.