Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta obce vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám, rozhoduje vo veciach správy obce, je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, taktiež zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia. Jeho funkčné obdobie je 4 roky.

Funkcia starostu obce je nezlučiteľná:

* s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva
* s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej má byť volený
* s ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon

Starosta

* zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje uznesenia
* vykonáva obecnú správu
* zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
* rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v admistratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje takéto uznesenie pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci spôsobom obvyklým a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

Starostovia obce Hričovské Podhradie od roku 1991 – osamostatnenia sa obce od bývalého Miestneho národného výboru v Dolnom Hričove.

  • * 1991 – 1992  Ing. Štefan Rakučák zvolený v priamych voľbách 
  • * 1992  - 1994  Rudolf Sakala zvolený v priamych voľbách
  • * 1994 – 1998  Rudolf Sakala zvolený v priamych voľbách
  • * 1998 –  2002 Rudolf Sakala zvolený v priamych voľbách
  • * 2002 – 2006  Rudolf Sakala zvolený v priamych voľbách
  • * 2006 – 2010 Jarmila Dobroňová zvolená v priamych voľbách 
  • * 2010  - 2014 Jarmila Dobroňová zvolená v priamych voľbách 
  • * 2014 – 2018 Jarmila Dobroňová zvolená v priamych voľbách 
  • * 2018 -  2022 Jarmila Dobroňová zvolená v priamych voľbách 
  • * 2022  - 2026 Jarmila Dobroňová zvolená v priamych voľbách  

Tel. číslo: +421 910 904 705

Email: obec@hricovskepodhradie.sk